Jen Shin

Jen Shin

Jen Shin

Experiencing, reflecting and writing through the lens of an Asian American in recovery.